misja

Fundacja postawiła sobie następujące cele:

a)     Działanie na rzecz rozwoju sztuki oraz wspieranie nowych prądów kulturowych,

b)    Budowanie pomostów kulturowych umożliwiających społeczeństwu poznanie bogactwa światowego dorobku kulturowego i swobodną wymianę doświadczeń twórczych, artystycznych pomiędzy różnymi regionami świata,

c)     Wspieranie działań artystycznych propagujących idee humanizmu i tolerancji z uwzględnieniem tradycji mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych,

d)    Działania edukacyjne umożliwiające artystom zdobywanie doświadczenia, doskonalenie warsztatu twórczego i umiejętności prowadzenia dialogu z odbiorcami sztuki, a także pozwalające na systematyczne rozszerzanie świadomości i wrażliwości społeczeństwa na sztukę,

e)     Wspieranie wyróżniających się twórców sztuki współczesnej na każdym etapie procesu powstawania dzieła,

f)     Promocja Krakowa, Małopolski, Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Europie i na całym świecie,

g)     Działalność na rzecz dobra publicznego w dziedzinie ekologii, turystyki, nauki edukacji, praw człowieka i innych ważnych potrzeb społecznych.