“OSWAJANIE BARANA” – MANIFEST GRUPY PORNO

►WERNISAŻ / OPENING CEREMONY: 13.02.2015| 19:00/ 7 p.m.
►CZAS TRWANIA WYSTAWY / EXIBITION OPEN: 13.02- 6.03.2015
► GALERIA “PRACOWNIA POD BARANAMI”, RYNEK GŁÓWNY 27, KRAKÓW (WEJŚCIE OD STRONY UL. ŚW. ANNY/ ENTRANCE FROM THE ŚW. ANNA STREET)
►WSTĘP WOLNY / FREE ENTRANCE

porno-do-sieci

O PORNO GRUPIE:
Grupa artystyczna, która powstała w 2014 roku w Krakowie. Pomysłodawcami oraz założycielami grupy są Dawid Polony i Mateusz Czapek, w późniejszym okresie do grupy dołączył Radim Koros.
Jak sami członkowie grupy mówią, ma ona na celu „zbawienie sztuki”, hasło to można rozszerzyć o pojęcie zbawienia kultury. W działaniu grupy jako większej społeczności upatrują teoretyczną możliwość silniejszego oddziaływania na świat zewnętrzny. Swój manifest teoretyczny grupa opiera na kontestacji zaistniałych w kulturze XXI wieku negatywnych, niebezpiecznych dla kultury zjawisk (komercjalizacja, upadek wartości) i próbie stanowienia dla nich silnej przeciwwagi. Od strony formalnej grupa zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem i grafiką. Względy artystyczne grupy opierają się na wartościach takich jak szczerość, odwaga w działaniu, ekspresja, bezkompromisowość, etyczne podejście do własnej twórczości. Artyści tworzący grupę najczęściej posługują się językiem czysto plastycznym (forma, kolor, przestrzeń, struktura) tworząc nastrój, podejmując próbę uobecniania „tematu”, tym samym mocno unikając bezpośredniej narracji, która ich zdaniem powinna być przydatna dla tych działań, które nie mają bezpośrednich związków ze sztuką, z metafizyką, duchowością czy domeną sacrum.

CZŁONKOWIE GRUPY:
MATEUSZ CZAPEK – Rocznik 87. Człowiek wszechstronnie uzdolniony, wybitnie leniwy, raczej niepoważny. Poglądy lewicowe, orientacja w normie, tętno wyczuwalne. Kłębek nerwów, zwykły cham, największy filozof w gminie. Być może artysta.

RADIM KOROS – Rocznik 88. Czeski malarz młodego pokolenia, o dwoistym charakterze, mający korzenie w subkulturze Graffiti. Każda jego praca jest wynikiem pytania będącego kluczem, a odpowiedzi są nieustannie kwestionowane. Otwartość postmodernizmu ma duży wpływ na malarza, który konsekwentnie zadaje pytanie o swoją istotę.

DAWID POLONY – Rocznik 88. Zajmuje się malarstwem, grafiką, sporadycznie video, tworzy również obiekty łączące w sobie rzeźbę, grafikę i malarstwo. Autor kilku indywidualnych wystaw oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Jego twórczość charakteryzuje bezkompromisowe podejście do sztuki, pozbawione kokieterii warsztatu i formy, stanowiące przeciwwagę dla obecnie panujących trendów. Stoi na straży prawdziwych, nierzadko zapomnianych wartości sztuki. Poprzez każdy ze swoich obrazów woła: „zatrzymaj się, spróbuj usłyszeć to czego nie mogę tobie opowiedzieć!”.

pornogrupa.blogspot.com
https://www.facebook.com/grupap0rno?fref=ts

PARTNERZY/PARTNERS:
Fundacja New Era Art została utworzona przez Jana Potockiego dnia 24.11.2009. Działając non-profit, upowszechnia i uczy świeżego spojrzenia na sztukę. Na swoim koncie ma organizację wystaw prac m. in. Władysława Hasiora, Wojciecha Weissa, czy wyklejanek Wisławy Szymborskiej. Aktywnie promuje twórczość artystów, udostępniając przestrzeń wystawienniczą w Pałacu pod Baranami – samym sercu Krakowa. Celem szczególnym jest dbanie o artystów młodych, rozpoczynających swoją karierę, których twórczość nie jest znana szerszemu audytorium a, tym samym, pokazanie ich wkładu w rozwój polskiej kultury. Nasze działania charakteryzuje silna interaktywność: współpraca kuratorów i koordynatorów z gośćmi oraz wciąganie uczestników działań do aktywnego współtworzenia poszczególnych części programu. Fundacja była współorganizatorem Sztukobrania – Targów Młodej Sztuki oraz brała czynny udział w wydarzeniach: Conrad Festival i Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki.
Pałac Pod Baranami
Pracownia pod Baranami

PATRONAT MEDIALNY / MEDIA SPONSORSHIP: :
Sztuka inwestowania w sztukę http://rynekisztuka.pl/
Biuro Karier ASP w Krakowie http://www.biurokarier.asp.krakow.pl/
LocalLife
Polska Niezwykła www.polskaniezwykla.pl
kulturaonline.pl http://kulturaonline.pl/
KULTURAtka www.kulturatka.pl
I Międzynarodowy Konkurs Malarski Modessqe http://modessqe.com/
Twoja Malopolska www.twojamalopolska.pl
ARTzona www.facebook.com/ARTzonaOKN
MiasteczkoStudenckie.pl http://miasteczkostudenckie.pl/
Art Imperium http://artimperium.pl/
Talent.pl http://talent.pl/portal/index
The Independent http://independent.pl/
Wczasy Mag

————————–————————–————————–—————

ABOUT PORNO GRUPA:
An artist group established in 2014 in Kraków. The authors and founders of the group are Dawid Polony and Mateusz Czapek, later on Radim Koros joined in. As the members themselves say, the group aims at “salvation of art”, a motto which can be broadened with the notion of salvation of culture. In the group’s operation as a greater community they see a theoretical opportunity for stronger influence on the outer world. The group base their theoretical manifest on contestation of negative, dangerous for culture phenomena present in the 21st century
(commercialisation, decay of values), as well as on trying to constitute a powerful counterbalance for them. In formal terms, the group occupy themselves mainly with painting, drawing and graphic arts. Artistic ways of the group are based on such values like sincerity, courage in acting, expression, and ethical approach to their own creative output. Artists who make up the group use,in most cases, a purely artistic language (form, colour, space, structure), creating an atmosphere, making a bid to make the “theme” present, thus firmly avoiding a straightforward narration, which, according to them, should be useful for said actions that are not directly connected with art, metaphysics, spirituality or the sacred.

GROUP MEMBERS:
MATEUSZ CZAPEK –Born in ’87. Versatile, outstandingly lazy, rather flippant. Left-wing views, orientation within normal limits, pulse detectable. Bundle of nerves, sheer lout, the greatest philosopher in the municipality. Perhaps an artist.
RADIM KOROS –Born in ’88. Czech painter of the young generation, with dual personality and roots in Graffiti subculture. Each of his works is a result of an inquiry, which is a key, and answers are continually questioned. Postmodernism’s openness has a significant influence on a painter who consistently asks a question about his nature.
DAWID POLONY –Born in ’88. He occupies himself with painting, graphic arts, sporadically video, also creates objects which combine sculpture, graphic arts and painting. Author of several individual exhibitions and participant of many collective exhibitions. His creative output is characterised by an uncompromisable approach to art, lacking the coquetry of workshop and form, constituting a counterbalance for currently prevalent trends. He stands guard over true, often forgotten values of art. Through each of his paintings he shouts: “stop, try to hear what I cannot tell you!”

GRUPA PORNO’S MANIFEST:
NOWI ŹLI!: [New angry ones!] is a sort of beginning. With this exhibition we wish to stand at the start of a new road, probably a very hard one to follow, a road to salvation of art. What matters to us is the present and the future, and it is NOW that art often falls into hands of wrong people, who want to form it towards their own temporary, minute needs and stimuli. New means young, as NEWLY born, full of NEW energy, which in collision with the aforementioned NOW bore the big bang and the dashing towards the goal, dangerous elements of ANGER. But take it easy! Why so nervous Let’s do our thing, without foaming let’s create an alternative for NOW, opening a road to a goal to ourselves and others. Let’s save art!

AIMS:
1. to create
2. to save
3. to create